a
d

WE ARE BRUNN

Let’s Work Together

n

Aydınlatma Beyanı

 1. Hakkımızda

Mobiloitte Turkey Teknoloji A.Ş. (“Mobiloitte Turkey” veya “Şirket”) 133084-5 ticaret sicil numarası kurulmuş olup kayıtlı adresi Maslak Mahallesi, AOS 55. Sokak, No:2/58 Sarıyer, İstanbul, Türkiye’dir. Şirket’in hizmetleri ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işleri (“Hizmetler”) kapsamaktadır. 

 1. İşbu Aydınlatma Beyanı Hakkında

İşbu Aydınlatma Beyanı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve sair mevzuattan kaynaklanan yasal sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla düzenlenmiştir. Kanun’un 10. maddesi uyarınca işbu Aydınlatma Beyanı ile sizi, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi nasıl topladığımız, işlediğimiz, sakladığımız ve paylaştığımız ve kişisel verilerinize ilişkin sahip olduğunuz yasal haklar ile ilgili bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinizin mahremiyeti hususundaki haklarınıza saygı duyuyor ve kişisel verilerinizin işlenmesi ilişkin sorumluluklarımızı ciddiye alıyoruz. Kişisel verileri gereksiz yere toplamıyor veya işlemiyoruz. Şirket ile herhangi bir işlem yapmadan önce işbu Aydınlatma Beyanını okumanızı rica ederiz. Bu husus https://h2ounited.co/’da (“İnternet Adresi”) üzerinden yapılacak işlemler için de geçerlidir. 

 1. Veri Sorumlusu ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesi 

Sizinle farklı bir anlaşma içerisinde olmadığımız takdirde, Kanun hükümleri uyarınca, Mobiloitte olarak veri sorumlusu sıfatı ile hareket edeceğiz. Çalışanlarımız, iş ortaklarımız, hizmet sağlayıcılarımız ve müşterilerimiz tarafından bize sunulan kişisel verileri denetlememiz sebebiyle veri sorumlusu sıfatına sahibiz ve söz konusu kişisel verilerin işlenme amaç ve araçlarına karar vermekteyiz. Kişisel verileriniz, aşağıda amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenebilecek, kaydedilebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklanabilecek/aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanması, İşlenmesi ve Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Mobiloitte’un ticari faaliyetlerine bağlı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket’in birimleri ve ofisleri, İnternet Adresi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. 

Mobiloitte ile paylaştığınız kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından, Kanun’da düzenlenen temel ilkelere uygun olarak saklanmaktadır. Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlenecektir:

 • Hizmetler’in sağlanması;
 • Sorularınıza cevap vermek ve Hizmetler ile ilgili genel bilgilerin sağlanması;
 • Size sunduğumuz Hizmetler ile ilgili bilgi sağlanması ve sizi ilgilendirebileceğini düşündüğümüz diğer hizmetler hakkında size bilgi verilmesi;
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi;
 • Reklamların sizin ve bilgisayarınız veya cihazınız için en etkili şekilde sunulmasının sağlanması;
 • İnternet Adresi’ni, pazarlama, müşteri ilişkileri ve deneyimlerimizi iyileştirmek veya optimize etmek için veri analizinin kullanılması;
 • Reklamın etkinliğini ölçmek;
 • Akdedilen veya akdedilmesi düşünülen sözleşmelerin müzakeresi, kurulması, ifa edilmesi;
 • Departmanlar arasında koordinasyonun ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi;
 • Fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması;
 • Ziyaretçi kayıtlarının tutulması ve takibi;
 • Bilişim sistemlerinin güvenliğinin sağlanması;
 • İdari ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi;
 • Strateji, planlama ve iş ortakları/tedarikçi yönetimi;
 • Mevzuatta veya Şirket’in kabul ettiği kural ve politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması;
 • Müşteri memnuniyetinin tespiti;
 • Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi;
 • Müşteri hizmetleri operasyonlarının yürütülmesi, talep ve soruların cevaplanması; 
 • Çeşitli yöntemlerle (anket, oylama vb.) veri sahibinin görüşünün alınması; 
 • Uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların müşterilere özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi;
 • Sistemlerimizin, İnternet Adresi’nin ve faaliyetlerimizin (sorun giderme, veri analizi, test etme, sistem bakımı, destek, verilerin raporlanması ve barındırılması dahil) yönetilmesi, korunması ve iyileştirilmesi;
 • Acil durumlara yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası;
 • İnsan kaynakları, pazarlama ve halkla ilişkiler politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi;
 • İnsan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan ihtiyacının temin edilmesi ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi;
 • Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi;
 • Şirket içi eğitim programlarının planlanması ve icrası;
 • Lojistik operasyonlarının planlanması, takibi ve icrası.
 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, açık rızanıza istinaden veya Kanun’un 5/2. maddede düzenlenen diğer hallerde, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde düzenlenen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde iş ortaklarımız, grup şirketler, ifa yardımcılarımız, iştiraklerimiz, tedarikçiler, taşeronlar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları gibi ilgili üçüncü kişi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz yurtiçine aktarılabileceği gibi açık rızanın veya kanunda sayılan şartların varlığı halinde yurt dışına da aktarılabilir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, hem tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir. 

İnternet Adresi çerezleri (“Çerezler”) kullanmaktadır. Çerezler, tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda saklanan ve normalde istatistiksel bilgileri toplamak üzere ve kullanım eğilimlerini veya bir İnternet Adresi’ne erişimleri analiz etmek için kullanılan, küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, programları çalıştırmak veya bilgisayarınıza virüs dağıtmak için kullanılamaz. Çerezler’i, IP adresleri, işletim sistemi türü, tarayıcı türü, tarayıcı dili, sorguların geçmişi, reklam mesajlarının gösterilmesiyle ilgili veriler ve kullanıcıların bunlara tıklamaları gibi bilgileri toplamak için kullanırız.

Çerezler kişisel tercihlerinizi kaydetmek için kullanılabilir, böylece siteye her girişinizde tekrar giriş yapmanız gerekmez.

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak sözlü, yazılı veya elektronik yöntemlerle toplanmaktadır:

 • Mevzuatta açıkça düzenlenmiş olması;
 • Şirket’in hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
 • Veri işlemenin sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması;
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması;
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması;
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması; veya
 • Açık rızanızın bulunması.

 1. Veri Sahibi Olarak Kanun Tahtında Yasal Haklarınız

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak, veri sahibi sıfatıyla Şirket’e başvurarak, aşağıdaki yasal haklarınızı kullanabilirsiniz:

 1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 2. Kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme;
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
 6. Kanun’un 7. maddesinde düzenlenen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 7. Yukarıda yer alan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine olumsuz bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
 9. Kişisel verilerinizin Kanun hükümlerine aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz ile ilgili talep ve şikâyetlerinizi, kimliğinizi tespit edici bilgiler ile birlikte, veri sorumlusu Şirket’e info@h2ounited.co e-posta adresi veya 0850 532 72 86 numaralı telefonları üzerinden gönderebilirsiniz. Yazılı başvurularınızı da aşağıda yer alan formu doldurarak Maslak Mah.AOS 55.Sok.A Blok No:2 İç Kapı No:58 Sarıyer/İstanbul adresine iletebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde yukarıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, ücret alınacaktır. 

İşbu Aydınlatma Beyanı, 20 Temmuz 2020 tarihinde güncellenmiştir. Metinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu metnin yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.

 1. About Us

Mobiloitte Turkey Teknoloji A.Ş. (the “Mobiloitte Turkey” or the “Company”) is a joint-stock company incorporated in Turkey with a trade registry number 133084-5 and having a registered office at Maslak Mahallesi, AOS 55. Sokak, No:2/58 Sarıyer, İstanbul, Türkiye. The services of the Company include establishing commercial data processing centers, providing the communication of these centers with domestic and international data networks, and other works (the “Services”) written in its articles of association.

 1. About This Legal Disclosure

This Legal Disclosure is regulated with the aim of fulfilling our legal responsibilities and obligations arising from the Personal Data Protection Law No. 6698 (the “Law”) and other legislation. In accordance with Article 10 of the Law, we would like to inform you with this Legal Disclosure about how we collect, process, store and share your personal data as a data controller and the legal rights you have regarding your personal data. 

We respect your right to privacy and take our responsibilities seriously in relation to the processing of personal data. We do not collect or process personal data unnecessarily. We kindly ask you to read this Legal Disclosure before doing any transactions with the Company. This also applies to transactions via https://h2ounited.co/ (the “Website”). 

 1. Controller and Processor

Unless we have entered into a different agreement with you, as Mobiloitte, we will act as a data controller in accordance with the provisions of the Law. We have the title of the data controller as we control personal data provided to us by our employees, clients, business partners, and service providers and we decide on the purposes and means of processing these personal data. Your personal data can be processed, recorded, stored, classified, and updated in accordance with the law and good faith for the following purposes and it can be disclosed/transferred to third parties limitedly by the legislation and/or for the purpose for which they are processed.

 1. Collection and Processing of Your Personal Data and Purpose of Process of Personal Data 

Your personal data may be collected verbally, in writing, or electronically, through automated or non-automated methods depending on the commercial activities of Mobiloitte, through the Company’s units and offices, the Website, social media channels or otherwise. 

Your personal data that you shared with Mobiloitte is stored by the Company as a data controller in accordance with the basic principles regulated in the Law. Your personal data will be processed by the Company as a data controller within the scope of the personal data processing conditions and purposes specified in Articles 5 and 6 of the Law, limitedly for the following purposes:

 • Providing the Services;
 • Answering your questions and providing general information about the Services; 
 • Providing information about the Services we offer you and inform you about other services that we think may interest you; 
 • Planning and performing corporate communication activities;
 • Providing that ads are served most effectively for you and your computer or device;
 • Using data analysis to improve or optimize the Website, marketing, customer relationships, and experiences;
 • Increasing advertisement effectiveness
 • Negotiating, establishing, executing contracts that are concluded or planned to be concluded;
 • Providing and improving coordination and efficiency between departments; 
 • Providing the security of physical environments;
 • Keeping and tracking visitor records; 
 • Providing the security of information systems;
 • Fulfillment of administrative and legal obligations;
 • Strategy, plan, and partners/supplier management;
 • Notification of changes in legislation or rules and policies accepted by the Company or make other notifications concerning the data subject;
 • Determination of customer satisfaction; 
 • Resolution of current and future legal disputes;
 • Conducting customer service operations, answering requests and questions;
 • Getting the opinion of the data subject by various methods (questionnaire, voting, etc.); 
 • Determination of appropriate products, projects, and services, personalizing them for customers and developing them;
 • Managing, maintaining and improving our systems, the Website, and activities (including troubleshooting, data analysis, testing, system maintenance, support, reporting and hosting data); 
 • Planning and execution of activities for emergency;
 • Development and improvement of human resources, marketing, and public relations policies;
 • Provision of employee needs and execution, development and improvement of recruitment processes within the framework of human resources policies;
 • Investigating, detecting, preventing and notifying violations of the contract and law and reporting to relevant administrative or judicial authorities;
 • Planning and performing of in-company training programs;
 • Planning, tracking, and performing of logistics operations.

 1. Transfer of Your Personal Data

Your personal data can be shared with third-party institutions and organizations such as suppliers, subcontractors, authorized public institutions and organizations, our business partners, our group companies and our affiliates within the scope of the aforementioned purposes, in accordance with your explicit consent or in other cases regulated in Article 5/2 of the Law and within the framework of personal data processing conditions and purposes set out in Articles 8 and 9 of the Law.

Your personal data can be transferred domestically or abroad in the presence of explicit consent or conditions stipulated by law.

 1. The Method and Legal Basis of Collection of Your Personal Data

Your Personal Data is processed by either fully or partially automated methods as well as non-automated methods that are part of the data recording system.

The Website uses cookies (the “Cookies”). Cookies are small text files which are stored by your browser on your computer and are normally used to gather statistical information and to analyze trends of use or access to the Website. Cookies cannot be used to run programs or deliver viruses to your computer. We use cookies to collect such information as IP-addresses, type of operating system, browser type, browser language, the history of queries, data concerning shows of advertising messages, and user’s clicks on them. 

Cookies may be used to save your personal preferences, so you do not have to re-enter them each time you access the Site.

Your personal data are collected by verbal, written or electronic methods, based on the following legal reasons stated in Articles 5 and 6 of the Law:

 • If clearly regulated by regulation;
 • If it is mandatory for the Company to fulfill its legal obligations;
 • If the data processing is directly related and necessary with the establishment or performance of the contract;
 • In the event that it is obligatory to operate for the legitimate interest of the Company, provided that it does not harm your fundamental rights and freedoms;
 • If it is publicized by you;
 • If processing is necessary for the establishment, use or protection of a right; or
 • If you have explicit consent.
 1. Your Legal Rights Under the Law as Data Subject

Regarding the processing of your personal data, by applying to the Company as a data owner, you can use your legal rights below:

 1. To find out whether your personal data is processed or not;
 2. Requesting information about your personal data;
 3. To find out the purpose of processing your personal data and whether they are being processed in accordance with their purpose;
 4. To find out third parties to whom your personal data are transferred domestically or abroad;
 5. Requesting correction of your personal data if it is incomplete or incorrectly processed;
 6. To request that your personal data be deleted or destroyed within the framework of the conditions regulated in Article 7 of the Law;
 7. To request that the actions made in accordance with subparagraphs (e) and (f) above are notified to third parties to whom your personal data are transferred;
 8. To object to the emergence of a negative result against you by analyzing the processed data exclusively through automated systems; and
 9. To request the compensation of the loss if you suffer a loss due to the processing of your personal data against the provisions of the Law.

You can send your requests and complaints about your personal data to the Company, via e-mail address info@h2ounited.co or phone number,0580 532 72 86 together with information that identifies your identity. You can send your written applications to address Maslak Mah.AOS 55.Sok.A Blok No: 2 İç Kapı No: 58 Sarıyer/ İstanbul  by filling out the form below. As a personal data subject, if you submit your requests regarding your rights to the Company by the methods set out above in this Legal Disclosure, the Company will conclude the request free of charge within thirty days at the latest, according to the nature of the request. However, if a fee is foreseen by the Personal Data Protection Board, it will be charged.

This Legal Disclosure is updated on July 20, 2020. In case of any change in the text, the effective date and content of this Statement will be updated.